آیا سایتهای کلیک دزد مسدود می شوند؟

مطلب حاضر در ادامه گزارش ماجرای کلیک دزدی و کلافگی چند ساله کاربران است، در گزارش حاضر به بررسی این پدیده و راهکاری های مقابله با آن پرداخته سپس در موارد قانونی مرتبط با این پدیده را مورد بحث قرار می دهیم. اما بد نیست بدانید سرقت کلیک اساسا چیست و تبلیغات پاپ آپی چه کمکی به رواج این پدیده نامشروع در حال رشد می کند.

ادامه مطلب